مجموعه نشانه گروه آرخه

طراحی مجموعه لوگو (داینامیک) برای گروه آرخه

گروه معماری، شهرسازی و گرافیک

طراحی شده با همکاری مریم خالقی و محسن ذاکری‌

سال طراحی: 1392